Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Caprilli Coaching & Training

Onderstaande algemene voorwaarden hebben betrekking op al onze opleidingen, trainingen, workshops, coachings en algehele dienstverlening, tenzij anders vermeld.

  • De persoonlijke processen van de deelnemers die zich gedurende de opleiding, training, workshop, coaching, etc. afspelen, zijn privé. Er wordt van de deelnemers, of eventuele andere betrokkenen, verwacht daar niet met derden over te spreken. Uiteraard is iedereen vrij om over zijn of haar eigen processen en ervaringen te praten.
  • De trainers zijn ervaren in het begeleiden van individuen, groepen en paarden en hebben de veiligheid en integriteit van de deelnemers hoog in het vaandel staan. Echter, de deelnemers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en veiligheid.
  • Voor deelname aan een opleiding, training, workshop, coaching wordt een factuur toegestuurd. Voor de opleidingen wordt 10% van de kosten aan inschrijfgeld gevraagd. Onze opleidingen vallen onder het kort beroepsonderwijs en kunnen daarom btw-vrij gefactureerd worden.
   Voor de trainingen, workshops en coachings geldt dat wij btw-plichtig zijn, waarbij het actuele btw-tarief in rekening wordt gebracht. De kosten voor deze trainingen, workshops en coachings dienen in één bedrag betaald te worden en uiterlijk 3 weken voor aanvang betaald te zijn.
  • Een deelnemer aan een opleiding is definitief ingeschreven op het moment dat het inschrijfformulier ingevuld is ontvangen. De inschrijfkosten dienen binnen 5 dagen na ontvangst factuur op onze rekening te zijn bijgeschreven. De totaalsom dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag te zijn voldaan.
  • Bij annulering van een opleiding, training, workshop, coaching, gelden de volgende regels met betrekking tot de verschuldigde kosten:
   < 5 werkdagen voor de start: 100% van de kosten
   > 5 werkdagen en < 21 dagen: 50% van de kosten
   > 21 dagen: 10% van de kosten (inschrijfgeld)
  • Bij de opleidingen geldt dat de trainingsdagen één geheel vormen en het is niet mogelijk om losse dagen te volgen. Wanneer een deelnemer door omstandigheden een dag niet kan volgen, is er de mogelijkheid om maximaal 1 dag per opleiding/module in een andere/volgende opleiding in te halen. Het één en ander altijd in overleg met Caprilli Coaching & Training.
   Aan het inhalen zijn geen extra kosten verbonden. Hebben we eenmaal een inhaaldag voor je gereserveerd en kun je alsnog niet deelnemen, dan vervalt je mogelijkheid om de dag in te halen. Voor wat betreft alle (één- of meerdaagse) trainingen, workshops en coachings geldt dat deze niet ingehaald kunnen worden en er ook geen restitutie van de kosten plaatsvindt.
  • Na inschrijving en betaling van de volledige kosten ontvangt de deelnemer circa een week voor aanvang van de opleiding, training, workshop, coaching informatie met betrekking tot de start.
  •  Voor onze dienstverlening geldt dat we mede gebruik maken van het groepsproces. Bij te weinig inschrijvingen kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening niet garanderen en behouden wij ons het recht voor om de opleiding, training, workshop of coaching te verzetten naar een latere datum of te cancellen.
  • Voor zaken die niet in deze algemene voorwaarden beschreven staan of bij onduidelijkheden of onvolkomenheden, gelden altijd de algemene voorwaarden van de NOBCO. Op verzoek is een exemplaar van deze algemene voorwaarden verkrijgbaar.

 

Versie maart 2017

Download hier de Algemene voorwaarden in PDF format

Privacyreglement

Privacyreglement Caprilli Coaching & Training

Alle informatie over individuele cliënten wordt vertrouwelijk behandeld en is in overeenstemming met de wet op de bescherming van persoonsgegevens. Alleen indien de cliënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft, wordt informatie doorgegeven aan een opdrachtgever. Caprilli Coaching & Training draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting onder haar directe personeel en derden die ingeschakeld zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Het privacyreglement is conform de SUWI wetgeving.

Algemene principes voor verwerking van persoonsgegevens
Er moet een goede reden zijn om persoonsgegevens te verwerken. Tevens moet de verwerking noodzakelijk zijn en moet er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene zijn. In eerste instantie moet het doel van verkrijging van de gegevens zijn vastgesteld. De doelbeschrijving moet duidelijk en gerechtvaardigd zijn. De inbreuk op de belangen van de betrokkene, mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het te dienen doel.

Op degene die de persoonsgegevens verwerkt, rust de plicht om binnen redelijke grenzen een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van anderen te vermijden, dan wel zo beperkt mogelijk te houden. Aan de betrokkene moet informatie worden verschaft over de verwerking van persoonsgegevens, zodat hij/zij in de gelegenheid is over de ernst van de inbreuk een oordeel te vormen. Degene die persoonsgegevens verwerkt, dient dit te doen op een wijze die onnodige verspreiding van de gegevens tegengaat. Degene die persoonsgegevens verwerkt, dient dit op een behoorlijke en zorgvuldige manier te doen. De betrokkene dient in de gelegenheid te worden gesteld om zijn of haar rechten adequaat uit te oefenen.

Protocol bij gegevensverwerking
Bij de verwerking van gegevens is er continu aandacht voor de juistheid en volledigheid van gegevens. Voor communicatie en gegevensuitwisseling tijdens een (re-integratie) traject, wordt vormvrije toestemming aan de cliënt gevraagd. Tevens wordt zo nauwkeurig mogelijk aangegeven aan wie en welke persoonsgegevens worden verstrekt. Tenslotte wordt hierbij aangegeven met welk doel en welke periodiciteit deze worden verstrekt.

Caprilli Coaching & Training verstrekt slechts gegevens na schriftelijke toestemming van de betrokkene en voor zover dat noodzakelijk is voor diens goede re-integratie. Na afronding van een traject, worden alle opgenomen persoonsgegevens betrekking hebbende op de cliënt, gedurende maximaal 10 jaar bewaard en gearchiveerd. Na deze periode worden de persoonsgegevens en dossiers verwijderd en vernietigd.

Betrokkenen hebben recht op informatie, inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens. Bij het veranderen van persoonsgegevens, moet de verantwoordelijke binnen vier weken op het verzoek van de betrokkene reageren. Ook kan betrokkene bezwaar maken.

Versie januari 2017

Download hier het privacyreglement in PDF format

Klachtenreglement

Klachtenreglement Caprilli Coaching & Training

De klachten kunnen mondeling of schriftelijk door de cliënt/klager worden ingediend. Hierbij gaat het om direct gedrag of uitlatingen van het personeel van Caprilli Coaching & Training en daarnaast om gedrag van derden die werkzaamheden ten behoeve van cliënten van Caprilli Coaching & Training in opdracht van Caprilli Coaching & Training hebben verricht.

De klager krijgt binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van de klacht. In deze bevestiging wordt de klacht zo helder en duidelijk mogelijk beschreven. Hierin zijn datum, de feitelijke omschrijving van het incident en de persoon waarop het betrekking heeft van belang.

Indien er reeds langer dan een jaar is verstreken tot indiening van de klacht, hoeft deze niet te worden behandeld. Bij het niet behandelen van de klacht wordt binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de klacht de klager schriftelijk in kennis gesteld.

De behandeling van klachten wordt door een onafhankelijke partij uitgevoerd. Deze partij is: Oog op Werk, de heer Hans Meyer, Didopad 14, 3813 BT Amersfoort. De klager en diegene waar de klacht betrekking op heeft, worden in de gelegenheid gesteld hun visie op het gebeuren te geven en er wordt een schriftelijk verslag van het gesprek gemaakt. Dit wordt aan beide betrokkenen toegezonden. Binnen vier weken wordt de klacht afgehandeld. De klager krijgt schriftelijk en gemotiveerd de bevindingen van het onderzoek toegestuurd en wordt tevens op de hoogte gebracht over eventuele maatregelen naar aanleiding van de bevindingen.

KR2017.1

Versie januari 2017

Download hier het klachtenreglement in PDF format.